Działalność Warsztatu

Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej

WTZ w Siołkowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Działalność warsztatu

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się zgodnie z Planem Działalności Warsztatu oraz programami poszczególnych pracowni które działają w WTZ

Kontakty uczestników z pracownikami Warsztatu

Kontakty oparte są na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Przebiegają one w życzliwej, koleżeńskiej i przyjacielskiej atmosferze, co stwarza uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Ułatwia to również aktywną współpracę w procesie terapii oraz zwiększa zainteresowanie uczestników efektami rehabilitacji i ich zaangażowanie w działalność WTZ.

Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników

Formy kontaktów i współpraca z rodzinami uczestników

Forma kontaktów oraz czas trwania przedstawiana jest w formie pisemnej i znajduje się w aktach osobowych podopiecznych. W korespondencji pisemnej dostarczane są informacje dotyczące ustaleń związanych z wyjazdami na wycieczki , zawody sportowe, zawiadomienia o półrocznych podsumowaniach postępów w rehabilitacji. Sprawy pilne załatwiane są telefonicznie dotyczą przede wszystkim stanu zdrowia podopiecznych lub innych spraw wymagających pilnego załatwienia.

W przypadku trudności kontaktu z rodzicami w placówce lub w sprawach wymagających spotkania bezpośrednio w miejscu zamieszkania podopiecznego, organizowane są wyjazdy do uczestników przeważnie w składzie kierownik WTZ, psycholog oraz opiekun uczestnika.

Rodzaje pomocy świadczonej rodzinom uczestników

Uczestnictwo rodziców i opiekunów uczestników w życiu Warsztatu