Zajęcia dodatkowe

Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu

W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu są to między innymi wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki krajoznawczo turystyczne, zabawy integracyjne, trening ekonomiczny (nauka robienia zakupów) wycieczki po najbliższej okolicy.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. IPR realizowany jest w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb .Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone.

Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku. Oceny półroczne przeprowadzane są w maju i w listopadzie.

Na półrocze roku kalendarzowego jest to ocena opisowa, a na koniec roku - ocena punktowa i opisowa. Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Ich celem jest kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji w zakresie doskonalenia indywidualnych programów rehabilitacji.

Trening ekonomiczny i instrumenty motywacyjne

W WTZ uczestnicy odbywają trening ekonomiczny w formie bezgotówkowej i gotówkowej

Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem przyznawania, naliczania i wypłacania środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowej. Wysokość środków do treningu ekonomicznego ustalana jest przez Radę Programową miesięcznie dla jednego uczestnika na początku roku kalendarzowego a wypłacana na podstawie miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach przygotowanej przez terapeutę odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu rehabilitacji i terapii zatwierdzanej przez Kierownika Warsztatu. Ocena ta ma za zadanie premiowanie uczestników, którzy poprzez duże zaangażowanie osiągają dobre efekty w rehabilitacji zawodowej (na miarę ich możliwości psycho - fizycznych) - odpowiednik premiowania w zakładzie pracy.

Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualna ewidencja rozliczeń finansowych treningu ekonomicznego. Podstawą rozliczenia wydatkowanych środków jest faktura lub paragon. W tym drugim przypadku rozliczenie następuje na podstawie druku wypełnionego przez terapeutę z załączeniem paragonu.

Główne przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu to realizacja ich potrzeb terapeutycznych i socjalnych.

Rada Programowa w czasie dokonywania półrocznej oceny efektów w rehabilitacji dokonuje również podsumowania efektów z zakresu treningu ekonomicznego. Pisemną ocenę przechowuje się w aktach uczestnika.

Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii